facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Ръководител на департамента

Проф. д-р Лилия Гурова

 
 

Проф. д-р Лилия Гурова е завършила електроника (1981 г., ВМЕИ - София) и по-късно защитава докторат по философия на науката (1988 г., Институт по философия – БАН). От 1993 г. е част от преподавателския екип на департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. Изследователските й интереси са в областта на философията и историята на науката и когнитивната наука.  Автор е на над 130 публикации в международни и български научни издания, включително 3 книги (едната от тях в съавторство). Член е на Асоциацията по философия на науката (PSA),  Обществото по когнитивна наука (CSS), Европейската асоциация по философия на науката (EPSA) и е избирана двукратно в ръководството на последната за периодите 2013 – 2015 г. и 2021 – 2025 г. Участва в учредяването на Българското общество по аналитична философия (БОАФ), на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS) и на мрежата  POND (Философия на науката около Средиземноморието). Член е на редколегията на Balkan Journal of Philosophy.

 

 

 

За контакт:

 

корпус 1, офис 402

тел.: 02/8110 402, в. 1402

e-mail: lgurova@nbu.bg