facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

  Двадесет и втора лятна школа по когнитивна наука, 2015 /Ръководител – доц. д-р Елена Андонова/

   

  Участие в Международна интердисциплинарна конференция “Toward а science of Consciousness” , Хелзинки, Финландия 2015 /Ръководител - Мила Маринова, студент  в МП по когнитивна наука/

   

  Участие в 15-ти Конгрес по логика, методология и философия на науката, Финландия, Хелзинки, 2015 /Ръководител – доц. д-р Лилия Гурова/

   

  Участие в конференцията на Световното дружество по когнитивна наука, Пасадена, САЩ, 2015 /Ръководител – доц. д-р Елена Андонова/

   

  Участие в международна конференция по психология International Convention of Psychological Science, Холандия, Амстердам, 2015 /Ръководител – гл. ас. д-р Пенка Христова; Антония Драганова - студент в БП Психология/

   

  Участие в 36 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2014 The Annual Meeting of the Cognitive Science Society /Ръководител – доц. д-р Морис Гринберг/

   

  Участие в IV MADRID WORKSHOP ON NEW TRENDS IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCE, 11-13 ноември, 2013 г.      /Ръководител– доц. д-р Лилия Гурова/

   

  Двадесет и първа лятна школа по когнитивна наука, 2014 /Ръководител – доц. д-р Елена Андонова/

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

  „Изработване на стандарти за развитие на децата от раждането до 3 годишна възраст“, финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на Република България. (2007-14 г.)

   

  Еволюция на семантичната система. Институт Макс Планк за Психолингвистика, Наймиген, Холандия. (2011-2013)

   

  Развитие на човек-компютър мониторинг с обратна връзка и технологии за изследване на когниция и превод. Шеста Европейска Рамкова Програма за Изследования и Технологическо Развитие. (2006-2009)

   

  „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и финансиран от Фондация ВЕЛУКС, от февруари 2013 г.

   

  Instruments for Early Language Assessment and Research in Bulgarian, финансиран от Global Development Network, от януари 2013 г.

   

  Development of Human-Computer Monitoring and Feedback Systems for the Purposes of Studying Cognition and Translation, 6th Framework Programme, Information Society Technologies, Contract no.: 517590, Consultant, 2006-2009

  Проект за съвместен образователен курс с университета Тъфтс, град Бостън, САЩ – финансиран от Tufts Innovates, 2011-2012 г.

   

  Проект за организиране на уъркшоп на световната конференция по когнитивна наука на тема „Perspective and Embodiment“ (юли 2011), финансиран от Световното дружество по когнитивна наука

  “Подкрепа на кариерата на жените от академична, изследователска и професионална среда (инженерство, компютри, науки)” (142418–LLP–1–2008-1-GR- ERASMUS-ENW) (1.10.2008 –30.09.2011)

  Проект по Структурни фондове „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение” (№ BG051PO001-3.3.04/52) (2010-2013)

   

  Проект на Световната банка BLISS за изследване на когнитивните и социалните умения на българите, изпълнител (2012-2014)

   

  Проект по Европейския социален фонд „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ (2014)

   

  “Решаване на задачи по аналогия”, финансиран от The European Office of Aerospace Research &Development (EOARD), юни 2009 – юни 2012

   

  Проект „Roma Matrix“, финансиран от Главна Дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, 04.2013 – до момента.

  Проект  „Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво“. Проектът е финансиран от ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014

   

  Проект  „Заедно за по-добро здраве“, финансиран от програмата за развитие в общността на ГлаксоСмитКлайн и изпълняван в 4 държави – България, Румъния, Унгария и Словакия, 04.2012 – до момента

   

  Проект „Изследване и оценка на местни политики в областта на здравеопазването, насочени към интеграция на ромското население”, финансиран от Фондация „Институт Отворено Общество“, 12.2011 – 07.2012.

   

  Проект на UNICEF, компонент “Изграждане на капацитета и тренинг на екипите на Семейно-консултативни центрове в област Шумен”, 09.2011 – до момента.

   

  Проект на Асоциация „Интегро“ – Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно равнище. Проучване на добри практики на ромска интеграция. Проектът е финансиран от МТСП, 05.2011-05.2012.

   

  Проект на УНИЦЕФ “Бърза оценка на ромските общности в област Шумен”, 02.2011 – 05.2011.

   

  Проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, 04.2010 – до момента.

   

  Фондация „HERA“ – Македония по проект за развитие на здравномедиаторна програма в Македония, 2010

   

  “Провеждане на кандидат-студентски курсове за роми, желаещи да кандидатстват в медицински колежи/ университети в България”, финансиран от Ромски образо-вателен фонд – Будапеща, 11.2009 – до момента.

   

  Менторска програма за роми студенти по медицина на Фондация „Отворено общество“ , 09.2009-до момента:

  “Подобряване контрола на туберкулоза в България”, финансиран от Министерство на здравеопазването по програма на Глобалния фонд за борба срещу СПИН Туберкулоза и малария, 03.2009 - до момента.

   

  Проект  “Работа в мултиетнична среда и интеграция на малцинствата” – PHARE 2005, проект “Подобряване на ситуацията и интеграция на етнически общности в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, 10. 2008 – 07.2009.

   

  „Междуетническа инициатива за човешки права“: Мониториране и оценка на изпълнението на Здравната стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етинческите малцинства, 2007-2009.

   

  2010-2012 - SF-HEAT: A Sustainable Framework for Higher Education in Aeronautical Technologies – международен проект, финансиран по програма TEMPUS (EC, TEMPUS, 511022- TEMPUS-1-2010-1-LB-TEMPUS-JPCR) – изследовател – разработване на методика и тестване на ползваемостта на система за електронно обучение.

  Проект  CEEPUS (CEEPUS II, CEEPUS III)

   

  “Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies” (Network No AT- 0103); 2006-2014; В периода 2009-2013 г.

   

  „Representation and Inference” (финансиран от Чешката академия на науките и БАН); 2008-2010;

   

  Проект  „Репрезентационистки срещу инструменталистки подходи към знанието” (финансиран от Институт за философски изследвания БАН); 2008-2010;

   

  „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” (по проект на МОН № BG051PO001- 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд).

   

  “Оптимизиране на информационната система на Държавната агенция за закрила на детето, обслужваща проект „Детство за всички” (проект на Know-Haw център към НБУ с финансовата подкрепа на фондация „Оак”). 2011 – до сега

   

  “Reconsidering a mission of an NGO” (изследователски проект с финансовата подкрепа на Асоциацията на родители на деца с епилепсия; резултатите са представени на 9th European congress on epileptology, Rhodes, 27.06 – 01.07.2010).

   

  „Разработване на Тест за диагностика на готовността на децата за училище” (изследователски проект на Сдружение „Национален тестов център” по договор No. Д 01- 651/23.12.2010 г. между сдружението и МОМН). (2010 – досега)

   

  “Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” (проект на НБУ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03. „Училищни и студентски практики”). (2009 – 2010)

   

   

  „Външна оценка на качеството на услугата “Личен асистент”, предоставяна в рамките на проект “Социална услуга за качествен живот” (изследователски проект на АДСУ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд, схема BG 051РО001/07/5.2-0.2 на Министерството на труда и социалната политика). (2009 – 2010)

   

  “Социална услуга за качествен живот” (изследователски проект на АСДУ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд, схема BG051РО001/07/5.2-02 на Министерството на труда и социалната политика). (2009)

   

  “Parent’s perception of integration of their children with epilepsy in the mainstream school system in Bulgaria” (изследователски проект с финансовата подкрепа на Асоциацията на родители на деца с епилепсия; резултатите са представени на 28th International Epilepsy Congress, Budapest, 28.06 – 02.07.2009). (2008 – 2009)

   

  e-Simulation Environment for training on Interaction with Children (e-SIMTRA). (2010 г.- 2012 г.), ръководен от българска софтуерна фирма Sirma Solutions.

   

  Проект на МОМН: Проучване на процеса на интегрираното обучение за деца и ученици със специални образователни потребности (2011-2012).

   

  Серия от участия по европейски проект VS/2010/008/0536 „Равенството – Път към прогрес“ (Equality as a Path to Progress), изпълняван от Комисия за защита от дискриминацията (2011-2013).

   

  Проект на ЧЕЗ-България „Провеждане на Центрове за оценка и развитие за мениджърите от висше и средно управленско равнище“ (2012-2013).

   

  Участие в проект на МОМН „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ по проект: BG051PO001-3.1.03-0001

   

  „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” (участието ми е от 2013 г., но проектът продължава и през цялата 2014 г.).

   

  Проект на УНИЦЕФ-България „Превенция на кибер тормоза в училище“ (2010-2011).

   

  ANALOGY: Humans – The Analogy-Making Species, financed by the EC, 6th  Framework  Programme  2006  –2010

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07

   

  „Включващо обучение“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ МОН РБългария (2013)

   

  “Възрастовата валидизация -пилотно изследване”, УНИЦЕФ - ИИНЧ, БАН.

   

  Създаване на методика за входно ниво на децата в първа възрастова група на ОДЗ, УНИЦЕФ - ИИНЧ, БАН.

   

  Участие в проект „Improving accessibility of psychoanalytical training and establishing mechanisms for referal in Bulgaria”, спонсориран от Международната психоаналитична асоциация (2009– 2010).

   

  Участие като национален координатор на Международния изследователски проект „Травма, доверие и памет: социалната травма и помирението в психоанализата, психотерапията и културната памет”, финансиран от Германската служба за академичен обмен по програмата „Академично възстановяване на Югоизточна Европа” (2013 до сега)

   

  2012- 2013 – „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти, спонсориран от Международната психоаналитична асоциация”

   

  „Развитие на психоаналитичните общности в Източна Европа”, спонсориран от Международната психоаналитична асоциация.

   

  Експерт по проект “Включващо обучение”, BG051PO001-4.1.07, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката, 2012 - 2014.

   

  „Студентски практики“,  BG 051PO001-3.3.07-0002 (2013-2014). Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

   

  Project: “INTERFACE – Developing and Setting up Measures for Initiating, Enhancing and Sustaining Higher Education-Society Co- operation”, Project Number - № 511224 – TEMPUS – 2010 – AT-JPHES. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез програма TEMPUS IV – Third Call for proposals. (2010 – 2014)

   

  Изследователски проект “Подкрепа на кариерата на жените от академична, изследователска и професионална среда (инженерство, компютри, науки)” (142418–LLP–1–2008-1-GR- ERASMUS-ENW), 2009-2010

   

  „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” – договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001 3.3.03/88 от 16.10.2009 между НБУ и Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът е финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” ЕСФ. 16.10.2009 – 30.06.2010