facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Дипломиране

 

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми към департамент „Когнитивна наука и психология“ се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Студентите придобиват право на дипломиране след семестриално завършване на програмата, в която се обучават, и събиране на всички кредити, според изискванията на програмната схема.

 

Студентите, завършващи бакалавърска степен с общ успех 4,50 или по-висок, могат да избират между дипломиране с бакалавърска теза или с държавен изпитен тест. Студентите, завършващи бакалавърска степен с общ успех по-нисък от 4,50, задължително се дипломират с държавен изпитен тест.

 

Студентите, завършващи магистърска степен в професионално направление 3.2 Психология задължително се дипломират с магистърска теза.

 

Защитите на бакалавърски тези и държавните изпити се организират в съответствие с  ГРАФИК ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, който се обявява в началото на всяка академична година.

 

Защити на магистърски тези се организират целогодишно (от септември до юли).

 

Защитите на дипломни тези и държавните изпити се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и назначени със заповед на декана на съответния факултет.

 

 

 

 • ДИПЛОМИРАНЕ С БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА
 • Процедурата за завършване на бакалавърска степен със защита на дипломна теза следва следните стъпки:

  1. Дипломантът подава Заявление за разработване на бакалавърска теза до директора на Програмния съвет към ДКНП, в което посочва избраната тема за дипломна теза и научен ръководител – преподавател от департамента или специалист от практиката. Предложеният научен ръководител подписва заявлението, с което декларира, че е съгласен да ръководи заявената бакалавърска теза. Към заявлението се прилага „Обща справка“, с която се удостоверява, че средният успех на дипломанта към момента на подаване на заявлението е не по-нисък от 4,50.
  2. Заявленията се одобряват на заседание на Съвета на ДКНП.
  3. При желание за промяна на темата на тезата или научния ръководител се подава ново заявление.
  4. Дипломантът разработва своята дипломна теза под ръководството на определения му научен ръководител.
  5. Освен с изискванията на НБУ към дипломните тези, формулирани в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен, бакалавърската теза трябва да бъде съобразена и с Правилата за описание на емпирично изследване и Правилата за използване и цитиране на литературни източници, приети от департамент „Когнитивна наука и психология“.
  6. Дипломантът предава завършената дипломна теза на научния си ръководител, който проверява нейното съответствие с посочените в 5. изисквания, както и за наличие на плагиатство. Ако научният ръководител прецени, че тезата може да бъде допусната до защита, разписва титулната страница, изготвя отзив и разрешава на дипломанта да депозира тезата в департамента.
  7. В посочения в ГРАФИКА ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ срок, дипломантът предава на секретар-специалистите към ДКНП:
   • Две копия от бакалавърската теза на хартия (подписаното от научния ръководител + още едно копие);
   • Две подписани копия от Декларация за авторство;
   • Копие от бакалавърската теза, записано на CD, на което са изписани трите имена на дипломанта, неговият факултетен номер и заглавието на бакалавърската теза;
   • Отзива от научния ръководител.
  8. В посочения в ГРАФИКА ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ срок, Съветът на ДКНП избира рецензент и прави предложение до Декана на БФ за членове на Комисията за защита на бакалавърската теза.
  9. Избраният рецензент предава рецензията си най-късно една седмица преди определената дата за защита.
 • ДИПЛОМИРАНЕ С ДЪРЖАВЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ
 • Процедурата за завършване на бакалавърска степен с държавен изпитен тест следва следните стъпки:

  1. Дипломантът подава Заявление за явяване на държавен изпитен тест до директора на Програмния съвет към ДКНП, съобразено със сроковете, посочени в ГРАФИКА ЗА ЗАЩИТИ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ. Към заявлението се прилага „Обща справка“, удостоверяваща, че дипломантът е събрал кредитите, изисквани за завършване на програмата според утвърдената за съответния випуск програмна схема.
  2. Заявленията се одобряват на заседание на Съвета на ДКНП.
  3. Дипломантът се подготвя за държавния изпитен тест по Конспект за държавен изпитен тест с приложена към него литература, утвърден от Ректора на НБУ.

  Допълнителни материали за подготовка за теста, както и примерен тест, са на разположение на дипломанта в Moodle, на страницата на курс PSYB_01 Дипломиране.

 • ДИПЛОМИРАНЕ С МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
 • Процедурата за завършване на магистърска степен със защита на дипломна теза следва следните стъпки:

  1. Дипломантът подава Заявление за разработване на магистърска теза до директора на Програмния съвет към ДКНП, в което посочва избраната тема за дипломна теза и научен ръководител – преподавател в съответната магистърска програма или специалист от практиката. Предложеният научен ръководител подписва заявлението, с което декларира, че е съгласен да ръководи заявената магистърска теза.
  2. Заявленията се одобряват на заседание на Съвета на ДКНП.
  3. При желание за промяна на темата на тезата или научния ръководител се подава ново заявление.
  4. Дипломантът разработва своята дипломна теза под ръководството на определения му научен ръководител.
  5. Освен с изискванията на НБУ към дипломните тези, формулирани в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен, магистърската теза трябва да бъде съобразена и с Правилата за описание на емпирично изследване и Правилата за използване и цитиране на литературни източници, приети от департамент „Когнитивна наука и психология“, както и да отговаря на специфичните изисквания на съответната магистърска програма.
  6. Дипломантът предава завършената дипломна теза на научния си ръководител, който проверява нейното съответствие с посочените в 5. изисквания, както и за наличие на плагиатство. Ако научният ръководител прецени, че тезата може да бъде допусната до защита, разписва титулната страница, изготвя отзив и разрешава на дипломанта да депозира тезата в департамента.
  7. След получено и удостоверено с подпис разрешение от научния ръководител, дипломантът предава на секретар-специалистите към ДКНП:
   • Две копия от магистърската теза на хартия (подписаното от научния ръководител + още едно копие);
   • Две подписани копия от Декларация за авторство;
   • Копие от магистърската теза, записано на CD, на което са изписани трите имена на дипломанта, неговият факултетен номер и заглавието на магистърската теза;
   • Отзива от научния ръководител.
  8. Съветът на ДКНП избира рецензент и прави предложение до Декана на МФ за членове на Комисията за защита на магистърската теза.
  9. Избраният рецензент предава рецензията си най-късно една седмица преди определената дата за защита.